Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii COVID 19

Zarządzenie nr 10/2019/2020

Dyrektora Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem z dnia  28 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: wprowadzenia podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny w zakresie funkcjonowania Przedszkola w okresie pandemii wirusa

SARS-CoV-2 oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

 

Działając na podstawie:

- art. 30b, 30c oraz 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.

 1. z 2020 r. poz. 910);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. z 2020 r.  poz. 493);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                        z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389); - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) oraz w oparciu o:
 • wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r.;
 • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.

(IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zarządza się co następuje:

§1

 1. Od dnia rozpoczęcia roku szkolnego tj. 1 września 2020 roku, wprowadza się regulamin funkcjonowania przedszkola w okresie panowania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Dyrektor oraz pracownicy przedszkola są zobowiązani stosować się do niniejszego zarządzenia oraz załączników stanowiących jego uzupełnienie, a także stosować się do rekomendacji, wytycznych, komunikatów, itp. wydawanych na bieżąco przez organy takie jak: Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej. W istotnych przypadkach rekomendację lub materiały je zawierające w zakresie tematyki niniejszego zarządzenia mogą być przez Dyrektora lub wyznaczone przez niego osoby przesyłane do personelu drogą elektroniczną lub przekazywane telefonicznie. W miarę możliwości, jeżeli zostanie uznane to za zasadne z niniejszym zarządzeniem zostaną zapoznani co najmniej w zakresie obowiązujących ich procedur rodzice/opiekunowie oraz osoby trzecie mogące znaleźć się na terenie przedszkola.

 

 • 3

Regulamin funkcjonowania Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem                        w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz określający działania w związku                        z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Poszczególne instrukcje, rekomendacje i wytyczne będą stanowiły załączniki do Regulaminu. 

 

§4

Z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do niego Dyrektor Przedszkola zapozna personel przedszkola. Niniejsze zarządzenie i załącznik do niego stanowią wspólnie jednolity dokument. Dyrektor i nauczyciele mają obowiązek informować rodziców / opiekunów prawnych oraz dzieci o wytycznych zawartych w niniejszym zarządzeniu i w załączniku do tego zarządzenia. Za niestosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszym zarządzeniu Dyrektor, może stosować wobec pracowników środki porządkowe i dyscyplinujące określone w Kodeksie Pracy oraz w Karcie Nauczyciela.

 

 • 5

Nadzór nad realizacją wytycznych zawartych w niniejszym zarządzeniu oraz w załączniku do zarządzenia, sprawuje Dyrektor placówki oraz osoby przez niego wyznaczone. Zastrzega się także możliwość aktualizowania załączników do zarządzenia, z zachowaniem jego ważności. W przypadku aktualizacji załączników należy z aktualizacją zapoznać osoby, których niniejsze zarządzenie dotyczy.

 

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i pozostaje ważne do czasu odwołania go przez Dyrektora. Tracą moc:

- Zarządzenie z dnia 29.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny w zakresie funkcjonowania Przedszkola SPSK w Czerwiennem w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 10/2019/20 z dnia 28.08.2020 r.

 

 

Regulamin funkcjonowania przedszkolaw okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

Podstawa prawna : art. 30b, 30c oraz 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 493);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356);
 • wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r.;
 • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

 

 1. Celem procedury jest:
 • zminimalizowanie zagrożenia zakażenia wirusem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19;
 • umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

 

 1. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

 

 1. Posyłanie dziecka do Przedszkola powinno następować po przeanalizowaniu przez rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19. Dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenia dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19.

 

 1. Regulamin zawiera następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Wyznaczone drogi przychodzenia i wychodzenia dzieci do/z budynku przedszkola oraz wykaz szatni wydzielonych dla poszczególnych grup z zachowaniem możliwie największego dystansu.

Załącznik nr 2 – Wykaz dyżurów pracowników wpuszczających/wypuszczajacych osoby na teren budynku szkoły.

Załącznik nr 3 – Wyznaczone stałe sale dla poszczególnych grup.

Załącznik nr 4 – Wydzielone strefy w przedszkolu: strefa dla rodzica, strefa żywieniowa, strefa dla dziecka. 

Załącznik nr 5 – Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na pomiar temperatury ciała dziecka. Załącznik nr 6 – Informacja o godzinach pobytu dziecka w przedszkolu. 

Załącznik nr 7 – Ankieta epidemiczna dla osób wchodzących na teren placówki, a nie będących pracownikami. 

Załącznik nr 8 – Instrukcja prawidłowego mycia rąk.

Załącznik nr 9 – Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.

Załącznik nr 10 – Instrukcja bezpieczeństwa przy ubieraniu i zdejmowaniu maseczki ochronnej.

Załącznik nr 11 – Instrukcja bezpieczeństwa przy ubieraniu i zdejmowaniu rękawiczek ochronnych.

Załącznik nr 12 – Wytyczne dla rodziców - bezpieczny powrót do przedszkola, zasady dla rodziców.

Załącznik nr 13 – Informacja o symptomach chorobowych związanych z COVID – 19 oraz podstawowe zasady postępowania, wraz z interwencyjnymi numerami telefonów. Załącznik nr 14 – Znaki nakazu stosowania maseczek ochronnych lub osłon twarzy oraz mycia i dezynfekcji rąk.

Załącznik nr 15 – Oświadczenie zapoznania się pracownika z regulaminem.

 

 

 

 

 

 • 2.

ORGANIZACJA 

1.Przedszkole czynne jest w godzinach od 8.00  do 16.00.

 1. Dzieci przyprowadzane przez rodziców są tylko w godzinach 8.00-9.00. Po tym czasie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki.
 2. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 38 ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 3. W przypadku użycia termometru bezdotykowego należy dezynfekować go po użyciu  w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 
 4. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
  1. wyznaczone na izolatkę pomieszczenia w budynku szkoły to sale K5 oraz K3
 5. Jedna grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej sali w liczbie do 25 dzieci, a w oddziale integracyjnym            do        20        dzieci (w        tym      do        5         dzieci  z niepełnosprawnościami).
 6. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko w sali nie może będzie mniejsza niż 1,5 m2.
 7. Praca przedszkola zostanie zorganizowana tak, aby uniemożliwić stykanie się dzieci z poszczególnych grup. 
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, tylko w okresie adaptacji lub w określonych przypadkach tj. dzieci ze specjalnymi potrzebami w szczególności dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  5. Każda osobą nie będąca pracownikiem wchodząca na teren przedszkola uzupełnia ankietę epidemiczną ( załącznik nr 6).
 9. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
 10. Rodzice przekazują zgodę na mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.
 11. Dzieci odbierane są przez rodzica w godzinach 14:30 –16:00. Możliwe są wcześniejsze odbiory dzieci z przedszkola tylko w okresie adaptacji. Po wcześniejszym ustaleniu  z wychowawcą. Po tym czasie wietrzone są pomieszczenia szatni, sal i dezynfekowane wszystkie klamki i inne powierzchnie.
 12. Przebywanie rodziców poza strefą dostępną dla rodziców ograniczone będzie do minimum, po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą i tylko w koniecznych przypadkach z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych dystansu społecznego 1,5 m, osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe, ograniczenie liczby rodziców przebywających w salach zajęć ze względu na adaptację dzieci rozpoczynających korzystanie z wychowania przedszkolnego. 
 13. Podczas rozchodzenia się dzieci do domu pracownik przedszkola odprowadza przebrane dziecko do drzwi sali i przekazuje pomocy nauczyciela lub dyżurnej woźnej. 
 14. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej przy czym:
  1. maseczki obowiązują od wejścia do przedszkola do wejścia do sal.
  2. dezynfekcja obowiązuje przy wejściu do sal.
 15. Przy wejściu do budynku przedszkola jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 16. W celu organizacji bezpiecznego żywienia wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków. Posiłki będą wydawane w salach według następującego porządku:
 17. obiad dla P1, P2, 0A oraz 0B wydawany o godz. 12.00
 18. obiad dla P3, P4, P5 wydawany o godz. 12.45.
 19. Dzieci spożywają posiłki w Sali. Przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.
 20. Posiłki będą przygotowywane z zachowaniem wszystkich procedur HACCP i wytycznych

GIS. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub są wyparzane.

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Za przestrzeganie zasad higieny odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola, a w szczególności nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi:
  1. dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu, przed i po posiłkach, po przyjściu z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach).
  2. instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.
 2. Każde dziecko będzie miało przypisane stałe miejsce przy stoliku.
 3. Każde dziecko posiada własne przybory i artykuły plastyczne, które są podpisanie, przechowywane są w szafkach. W czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku dziecka. Dzieci nie  mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Każdy rodzic przynosi do przedszkola: szczelnie zapakowane, uprane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka w razie nieprzewidzianych zdarzeń.
 5. W najmłodszych grupach przedszkolnych dopuszczalne jest leżakowanie, które wynika z naturalnych potrzeb dziecka. Leżakowanie odbywać się będzie w salach według zasad: 
  1. każde dziecko będzie miało podpisany leżak, który codziennie po odpoczynku będzie dezynfekowany,
  2. każde dziecko będzie miało podpisana półkę w szafie w której przechowywana będzie pościel dziecka na leżakowanie. Pościel przechowywana będzie w worku foliowym.
  3. pościel będzie zabierana systematycznie do prania.
 6. W sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 7. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Obowiązuje zakaz przynoszenia rzeczy osobistych i zabawek z domu do przedszkola. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie zapewniają, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 9. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, urządzeń sanitarnych, baterii i innych powierzchni.
 10. Wprowadza się rotacyjne korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, który będzie czyszczony detergentem lub dezynfekowany po każdej grupie dzieci.
 11. Przedszkole nie organizuje wyjść grupowych i wycieczek szkolnych na czas przebywania w strefie żółtej albo czerwonej.
 12. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.
 13. Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
 15. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia we współpracy z pielęgniarką szkolną określa Regulamin korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 16. Wychowawcy grup zobowiązani są do zapoznania dzieci i rodziców z zapisami niniejszego regulaminu oraz do wprowadzenia obowiązujących zasad higieny.
 17. W sytuacjach niestosowania się do zaleceń określonych niniejszym regulaminem oraz wytycznymi MZ, MEN oraz GIS przedszkole powiadamia odpowiednie służby (Sanepid, Policja, Opieka Społeczna).
 • 3.

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania przedszkolaw okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz określającym działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub        w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu nie wchodzą na teren przedszkola. Przekazują dziecko opiekunowi przy wejściu do przedszkola.

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wejście do przestrzeni wspólnej podmiotu przedszkola przy zachowaniu następujących zasad:
 2. dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodzicówwynoszący min. 1,5 m,
 3. 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).Dzienna liczba rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 

 1. Do przedszkola rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 38ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 2. Rodzice bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 3. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 5. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.
 6. Rodzice zobowiązani są do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS –www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/).

 

 • 4.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor dostosowuje regulamin funkcjonowaniaPrzedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do obowiązujących przepisów i wytycznych MEN, GIS.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres pandemii wirusa SARS-CoV-2.
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 6. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach                    w placówce).
 7. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.

 

 • 5.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Pracownicy pracujący w przedszkolu zobowiązani są zachowywać dystans społeczny między sobą oraz w odniesieniu do rodziców/opiekunów, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.
 2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. Każdy pracownik przedszkola porusza się w częściach wspólnych budynku przedszkola w maseczce/przyłbicy.
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 5. Do przedszkola wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą z niego wyznaczonym wejściem. 5. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce

płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach                        w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

 1. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.
 2. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele:pracują wg ustalonego przez dyrektora planu zajęć:
 3. organizują pracę dostosowaną do panujących warunków wynikających z rygoru sanitarnego i zapisów niniejszego regulaminu, z zapewnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. obowiązkowo utrzymują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m;
 5. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;
 6. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce);
 7. przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw;
 8. dokonują pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia;
 9. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw;
 10. organizują codzienną gimnastykę podczas wietrzenia sali;
 11. często/co godzinę/ wietrzą salę.
 12. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźna:
 13. usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;
 14. odbiera dziecko od rodzica, pomaga dziecku w ubieraniu się, odprowadza je do nauczyciela;
 15. podczas rozchodzenia się dzieci odbiera je z sali, pomaga dziecku w ubieraniu się, odprowadza do drzwi wejściowych - do rodzica;
 16. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego 1,5 m i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
 17. dezynfekuje powierzchnie dotykowe - klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, urządzenia sanitarne, baterie in.
 18. dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub chorobą COVID-19.
 19. czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci i personel przynajmniej 2 razy na dobę.
 20. czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub chorobą COVID-19.
 21. g) opiekun w busie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w trakcie drogi do momentu przekazania dziecka nauczycielowi.
 22. Pracownicy kuchni oraz intendentka:
 23. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 24. wykonują zadania, utrzymując dystans społeczny pomiędzy stanowiskami pracy;
 25. stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki);
 26. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
 27. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni;
 28. dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców; zwracają uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar; dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem; dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami;
 29. intendentka dba o czystość magazynu spożywczego; wstęp do magazynu ma tylko intendentka;
 30. personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, nauczycielami, woźnymi i osobami wspierającymi nauczyciela.
 • 6.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do budynku mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 3. Osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.
 5. za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia, po zajęciach – wyznaczony pracownik obsługi przedszkola,
 6. za bieżące dozorowanie czystości sanitariatów, dbanie o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu, dezynfekowanie poręczy, klamek, przedmiotów wspólnie dotykanych odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik obsługi przedszkola,
 7. za przestrzeganie mycia rąk przez dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 10. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 11. Na terenie placówki ustawione są pojemniki przeznaczone do wyrzucania używanych masek lub rękawic jednorazowych.
 12. Wprowadza się rotacyjne korzystanie z placu zabaw oraz mycie detergentem lub dezynfekcję zabawek po każdej grupie dzieci.

 

 • 7.

GASTRONOMIA 

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu (stołówka, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, zachowuje się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników: zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej, utrzymuje się wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki wydaje się zmianowo. Posiłki dla dzieci przynoszone są do sal o wyznaczonych godzinach.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. W przypadku awarii zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce myje się w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparza.
 4. Na stołach nie stawia się dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki). Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stosującą obowiązujące zasady higieny.

 

 • 8.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 

(Do zajęć specjalistycznych zaliczamy: zajęcia rewalidacyjne, logopedia, rehabilitacja, zajęcia z pedagogiem, i inne.)

 1. Zajęcia odbywają się wg obowiązującego grafiku poszczególnych zajęć.
 2. Na zajęcia specjalistyczne może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę.
 3. Powyższe zajęcia mają formę indywidualną i odbywają się w gabinetach specjalistycznych lub w innych odpowiednio przygotowanych miejscach.
 4. Wszystkie sale i gabinety dostosowano do nowych warunków, została usunięta wykładzina dywanowa oraz przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. zabawki pluszowe). Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcz, itp.), są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
 5. Uczestnicy zajęć specjalistycznych nie mogą przynosić z domu swoich zabawek oraz innych przedmiotów.
 6. Sale są wietrzone po każdych zajęciach.
 7. Sprzęty używane podczas realizacji zajęć i powierzchnie dotykowe są dezynfekowane po każdym uczestniku przez prowadzących zajęcia lub obsługę.
 8. Dzieci są przeprowadzane na poszczególne zajęcia przez specjalistów z zachowaniem środków higieny i bezpieczeństwa.
 9. W celu zapewnienia komunikacji nauczyciele / terapeuci posiadają numery telefonów do rodziców dzieci, oraz rodzice posiadają numer kontaktowy do Szkoły oraz do nauczyciela / terapeuty pod którego opieką jest dziecko.
 • 9.

POSTANOWIENIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 1. W szczególności, aby nie dopuścić do przypadków rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, należy zapewnić, aby osoby przebywające wspólnie na danym obszarze stosowały się do podstawowych wytycznych:
 • utrzymywanie bezpiecznych odległości od innych osób (1,5 m),
 • przestrzegać zakrywania ust i nosa oraz w miarę często zmieniać te środki, np. w przypadku zawilgocenia, uszkodzenia, zabrudzenia, itp.,
 • często myć ręce wodą z mydłem oraz stosować się do wytycznych w zakresie dezynfekcji rąk,
 • unikać dotykania oczu, ust i nosa,
 • stosować się do higieny kaszlu i kichania, tzn. zasłaniać usta i nos podczas kichnięcia lub kaszlu,
 • w miarę możliwości często dezynfekować powierzchnie, przedmioty, elementy użytkowe, z którymi kontakt może mieć wiele osób,
 • w pomieszczeniach w których przebywają ludzie zapewnić skuteczną wymianę powietrza oraz dodatkowo często je wietrzyć,
 • przestrzegać procedur i poleceń Dyrektora wdrożonych w placówce na czas pandemii.
 1. Bardzo ważną kwestią jest, aby informować personel oraz rodziców / opiekunów prawnych, inne osoby mogące przebywać na terenie placówki, że nie powinni oni sami jak i ich dzieci znaleźć się w żadnym przypadku na terenie placówki, w następujących sytuacjach: - w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażonej koronawirusem, - w przypadku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub jeżeli osoby te same są objęte kwarantanną,

- w przypadku występowania objawów grypopodobnych lub podobnych do przeziębienia, w szczególności, jeżeli osoba taka nie konsultowała się z lekarzem.

 1. Nie wolno lekceważyć żadnych ewentualnych objawów infekcji układu oddechowego oraz symptomów takich jak: gorączka (temp. Ciała powyżej 38C, podniesiona temperatura ciała (powyżej 37,2oC do 38oC), kaszel, duszności, ogólne silne osłabienie organizmu, zapalenie spojówek, zaburzenia węchu i smaku, ponieważ powyższe objawy mogą świadczyć o zarażeniu się osoby koronawirusem. W takiej sytuacji należy się skonsultować z lekarzem za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w razie wątpliwości czy jednoznacznych objawów zakażenia koronawirusem skontaktować się z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną (PSSE).

 

 1. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u dziecka:
 2. przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. dyrektor, nauczyciel lub pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola, informując o zaobserwowanych objawach,
 5. dyrektor ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację

Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zakażenie,

 1. dyrektor wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci i informuje o zaistniałej sytuacji,
 2. dyrektor wyznacza pracownika, który sporządza listę osób, z którymi dziecko podejrzane o zakażenie miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 3. nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, przyborów, sprzętu, itp).
 4. dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę i rękawiczki.
 5. dziecku w izolatce profilaktycznie udostępnia się maseczkę lub przyłbicę, informuje go o obowiązku dezynfekcji rąk oraz o unikaniu dotykania okolic ust, nosa i oczu.
 6. Rodzice izolowanego dziecka:
 7. odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku jednostki,
 8. powinni zostać poinformowani o obowiązku skonsultowania objawów chorobowych z lekarzem, wstępny kontakt z lekarzem powinien się odbyć przez elektroniczne środki komunikacji, a w razie konieczności o obowiązku poinformowania odpowiedniej jednostki PSSE, jeżeli objawy będą niepokojące lub jednoznaczne z zakażeniem wirusem SARS-CoV-
 9.  
 10. mają obowiązek niezwłocznego poinformowania Dyrektora Przedszkola o stanie zdrowia dziecka, po uzyskaniu niezbędnych informacji od lekarza lub PSSE.
 11. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika Przedszkola. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pracownik:
 12. niezwłocznie przerywa swoją pracę,
 13. informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu,
 14. zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się po jednostce (wyłącznie

w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia,

 1. d) pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu w oczekiwaniu na dalsze polecania.
 2. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez Dyrektora w wypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika:
 3. a) wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu umycia i dezynfekcji obszaru,

w którym przebywał i poruszał się pracownik, 

 1. zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcje i polecenia przez nią wydane;
 2. zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku kontaktu z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie.
 3. sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 4. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 8. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane.

 

 1. Obowiązki Dyrektora w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola:

 

 1. w przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w jednostce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji PSSE podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia.

 

 1. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 11. Wykaz niezbędnych kontaktów

 

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM

TARGU – tel.18 266-29-14 lub 18 266-31-65

 • W NAGŁYCH PRZYPADKACH NUMER ALARMOWY PSSE W NOWYM TARGU

– tel. 728-980-391 lub 601-563-143

 • POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
 • NUMER ALARMOWY – 112
 • SEKRETARIAT SZKOŁY I PRZEDSZKOLA – 18 265 81 34
 • DYREKTOR PRZEDSZKOLA – tel. 517 499 584

 

 • 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.

 1. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie.
 2. Rejestr czynności mycia i dezynfekowania.
 3. Przydział do grup i rozkład czasu pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. c) Dzienniki zajęć.
 4. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.

 

 

Procedura wchodzi w życie 01.09.2020r.                                            Dyrektor Przedszkola 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania przedszkolaw okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z

uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

Wyznaczone drogi przychodzenia i wychodzenia dzieci do/z budynku przedszkola oraz wykaz szatni wydzielonych dla poszczególnych grup z zachowaniem możliwie największego dystansu

Grupa 

ILOŚĆ  DZIECI 

SALA

WEJŚCIE/WYJŚCIE

PRZEZ POZIOM/

DRZWI

SZATNIE

0A

 

0.7

   Poziom „0”

    Poziom  „0”

OB

 

0.8

    Poziom  „0”

    Poziom  „0”

I, 

 

R3

Poziom R 

Poziom R

II

 

R8

Poziom R

Poziom R

III 

 

-1.12

Poziom -1 

 Poziom -1 

IV

 

-1.11

Poziom -1

 Poziom -1

V

 

-1. 

Poziom -1

 Poziom -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

 

WYKAZ DYŻURÓW PRACOWNIKÓW WPUSZCZAJĄCYCH/WYPUSZCZAJACYCH OSOBY NA TEREN BUDYNKU SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO

POZIOM

GODZINA

D. MIŚKOWIEC

-3

8.00 – 9.30

od 15.00

WOŹNA

-2

8.00 – 9.30

od 15.00

K. STUGLIK

0

8.00 – 9.30

od 15.00

B.MAJERCZYK-

ZOŃ

R

8.00 – 9.30

od 15.00

N. SIODŁAK

-1

CAŁY DZIEŃ

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu funkcjonowania przedszkolaw okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z

uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

Wyznaczone stałe sale dla poszczególnych grup

Grupa

ILOŚĆ DZIECI

Stała sala zajęć

WEJŚCIE/WYJŚCIE PRZEZ POZIOM/

DRZWI

GRUPA

0A

17

0.7

Poziom „0”

I grupa

OB

15

0.8

Poziom  „0”

I grupa

I

21

R3

Poziom R

I grupa

II

20

R8

Poziom R

I grupa

III

22

-1.12

Poziom -1

I grupa

IV

17

-1.11

Poziom -1,

I grupa

V

22

-1. 8

Poziom -1

I grupa

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

WYDZIELONE STREFY W PRZEDSZKOLU: STREFA DLA RODZICA, STREFA ŻYWIENIOWA, STREFA DLA DZIECKA

Strefa dla rodzica znajduje się w pomieszczeniu na poziomie R13, do którego prowadzi osobne wejście. Rodzic korzysta z tej strefy po umówieniu telefonicznym.

Strefa żywieniowa obejmująca kuchnię na poziomie „-3” oraz sale przedszkolne.

Strefa dla dzieci obejmuje wyznaczone sale, szatnie oraz ciągi komunikacyjne określone w załaczniku nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA POMIAR TEMPERATURY

CIAŁA DZIECKA

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

…………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w roku szkolnym 2020/2021, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na pomiar temperatury ciała mojego dziecka:

 

Imię i nazwisko dziecka, grupa:

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii. Temperatura będzie mierzona termometrem bezdotykowym.

 

…………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

INFORMACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

…………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

 

Deklaruję, że od dnia …………… moje dziecko ………………………………… (imię i nazwisko dziecka) z grupy ……………

będzie korzystało z Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem                        w następujących godzinach:

 • godzina przyjścia ……………………….
 • godzina wyjścia ……………………….

O każdej zmianie poinformuję wychowawcę lub dyrektora przedszkola.   

Zobowiązuję się korzystać z wyznaczonego wejścia oraz wytycznych Regulaminufunkcjonowania przedszkola w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem.

 

…………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA

Szanowni Państwo, 

w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przed wejściem do Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na jedno z poniższych pytań prosimy o rezygnację z wejścia na teren przedszkola.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI

Dane osobowe:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania / pobytu

………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy

…………………………………………………………………......................

Adres e-mail

…………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą zarażoną, bądź z podejrzeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2? TAK / NIE
 
   

 

 1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywał/a Pani/Pan poza granicami kraju? TAK / NIE jeżeli tak, to w jakim kraju?  …………….………………….

 

 

 1. Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pan następujące objawy infekcji układu oddechowego, takie jak:

 

 • Temperatura powyżej 38 st. C TAK / NIE
 • Kaszel TAK / NIE
 • Duszność – trudności w nabieraniu powiwtrza  TAK / NIE
 1. Czy ktokolwiek z domowników miał objawy infekcji w ciągu ostatnich 14 dni? TAK/ NIE

 

 1. Czy jest Pani/Pan objęta/y kwarantanną? TAK / NIE

 

 

          Data                                                Godzina                                           Podpis 

…………………………               ………………………                      ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!

ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE DO RĄK I SKÓRY MOGĄ MIEĆ DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE

NA SKÓRĘ I OCZY, A TAKŻE PODCZAS WDYCHANIA NA DROGI ODDECHOWE!!! 

NIE UŻYWAĆ ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO W NADMIERNEJ ILOŚCI ORAZ PO DEZYNFEKCJI PRZEZ PEWIEN CZAS NIE PRZECIERAĆ OKOLIC TWARZ ORAZ OCZU DO CZASU WYSCHNIĘCIA / ODPAROWANIA ŚRODKA NA RĘKACH !!!

 

 

 

 
   

 

 

 

 
   

 

 

określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                            

z uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Rodzicu!  1. Do przedszkola/busa przyprowadzaj tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (tj. temperatura powyżej 38°, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata węchu/smaku). 

 1. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie w warunkach domowych niezwłocznie poinformuj o tym przedszkole i zostaw dziecko w domu.
 2. Przyprowadzaj dziecko w ściśle określonych godzinach (8:00 – 9:00) i odbieraj (14:30 – 16:00) po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą.  Do budynku przedszkola wprowadzaj dziecko wyłącznie poprzez wyznaczone dla niego wejście:

Grupy I, II - poziom R, z tyłu budynku 

Grupy III, IV, V  - poziom -1, szklane drzwi  0 a,  0 b – poziom 0, wejście główne

 1. Obowiązuje zakaz wchodzenia osób trzecich do budynku, w tym rodziców. Dziecko przekaż pod opiekę wyznaczonej opiekunce. Wejście rodzica jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. okres adaptacji dla nowo przyjętych dzieci oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zachowaniem wszystkich środków ochrony osobistej (dystans społeczny, zasłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk). Obowiązuje zasada 1 zdrowy opiekun na dziecko/ dzieci. 5. Zachowaj dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 2. Pamiętaj o zasłanianiu ust i nosa. 7. Pamiętaj, że dzieci mogą być są przyprowadzane/ odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 3. Wchodząc do strefy dziecka, na teren przedszkola jesteś zobowiązany do każdorazowego wypełniania ankiety i badania temperatury.
 4. Istnieje możliwość pozostania dziecka ze zmniejszoną odporności w domu. Jeżeli zdecydujesz o pozostawieniu dziecka w domu poinformuj wychowawcę, aby mógł przesłać materiały do pracy i zabawy.

 

POBYT W PRZEDSZKOLU 

Rodzicu!

 1. Obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. Nie dawaj dziecku przedmiotów i zabawek( wyjątek stanowią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
 2. Przynieś szczelnie zapakowane, czyste i podpisane ubrania w razie nieprzewidzianych zdarzeń.
 3. Przygotuj wyprawkę dla dziecka, podpisz wszystkie artykuły plastyczne i inne potrzebne rzeczy.
 4. Pamiętaj, odbieraj telefon od wychowawcy, a w razie konieczności odbierz dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice nie są wpuszczani do budynku przedszkola. Indywidualne spotkanie z wychowawcą może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu, w wyłącznie w wyznaczonej strefie dla rodziców.
 6. Bądź punktualny.

 

ZASADY W BUSIE

Rodzicu!

 1. Bądź punktualny. 2. Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez dziecko w busie.
 2. Do busa przyprowadzaj tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekun w busie każdorazowo wykonuje pomiar temperatury ciała dziecka.

 

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i ścisłą współpracę. Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje możliwość zarażenia się wirusem zarówno dzieci jak i pracowników przedszkoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-19 z uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NUMERÓW KONTAKTOWYCH:

 

- GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY –  tel.

22 536-13-00

 

 • POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM TARGU –

tel.18 266-29-14 lub 18 266-31-65

- W NAGŁYCH PRZYPADKACH NUMER

ALARMOWY PSSE W NOWYM TARGU

tel.

728-980-391 lub 601-563-143

 

– 

 

 • POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

 

 • NUMER ALARMOWY – 112

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJBLIŻE SZPITALE ZAKAŹNE 

Kraków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki, ul. Macieja Jakubowskiego 2, 

tel. 12 400-20-00, 12 400-20-21, 12-400-20-06

 

Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, os. Na Skarpie 66,  dorośli: tel. 12 622-94-03, 12 622-93-90, 

12 622-94-07,

dzieci: tel. 12 622-95-03, 12 622-93-44

 

Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80,  tel. 12 614- 23-23, 12 614-23-22, 12 614

 

określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z

uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła II SPSK w Czerwiennem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 15   do Regulaminu funkcjonowania przedszkolaw okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz określający działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z uwzględnieniem specyfiki Przedszkola im. św. Jana Pawła

II SPSK w Czerwiennem

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA W SPRAWIE ZAPOZNANIA SIĘ  Z ZARZĄDZENIEM

 

 1. Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z treścią zarządzenia nr 10/2019/2020 z dnia 28.08.2020 roku w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także z załącznikiem do niniejszego zarządzenia tj.:

Regulaminem funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz określającym działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz załącznikami od 1 do 15. 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *) na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym na terenie szkoły, w ramach procedury określonej w zarządzeniu, w roku szkolnym 2020/2021.

 

*) – niepotrzebne skreślić

 

 

 

          …………………………………………………………….

Imię i Nazwisko pracownika, stanowisko, data i podpis pracownika

 

Data dodania: 2020-10-21 13:19:58
Data edycji: 2021-11-18 09:55:01
Ilość wyświetleń: 140

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook