JEŻELI PRAGNĄ PAŃSTWO WESPRZEĆ KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPSK W CZERWIENNEM - prosimy o przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Koncepcja szkoły

Koncepcja pracy

Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem

 

 1. Podstawą koncepcji szkoły są wymagania prawa oświatowego, dokumenty kościoła katolickiego (Deklaracja Soboru Watykańskiego II o wychowaniu chrześcijańskim – Gravissimum educationis; Kodeks Prawa Kanonicznego; dokumenty Kongregacji do spraw edukacji katolickiej, nauczanie Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II  oraz Program wychowawczy szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich i Statut szkoły.

 

 1. Środowisko szkoły.

Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem powstała w 2001 roku z inicjatywy świeckich katolików. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (www.spsk.edu.pl). Ogólnopolska organizacja oświatowa kierująca ponad stu katolickimi placówkami oświatowymi. Najważniejsze, ogólne cele tych szkół są kształtowane wspólnie przez wszystkie te, wspierające się  i współpracujące środowiska, z organami Stowarzyszenia na czele. Współpraca ta polega, między innymi na wypracowywaniu ogólnej koncepcji szkoły katolickiej, dostosowanej do potrzeb lokalnych, wspieraniu się w działaniach formacyjnych (rekolekcje i wyjazdy formacyjne dla pracowników i młodzieży), edukacyjno – wychowawczych (wymiana doświadczeń, programów działań, organizacja konkursów, zawodów, imprez i uroczystości), organizacyjnych (prowadzenie wspólnej obsługi administracyjno – finansowej, opracowywanie dokumentów, standardowych rozwiązań problemów, wymiana kadr i powoływanie dyrektorów szkół), wspierających rozwój zawodowy pracowników (regularne szkolenia i konferencje organizowane dla nauczycieli i dyrektorów szkół, finansowanie doskonalenia zawodowego, wspomaganie rozwoju szkół poprzez wskazywanie obszarów wymagających zmian), reprezentowanie szkół na zewnątrz wobec różnych instytucji, działaniach finansowych (pozyskiwanie środków finansowych dla szkół i ich rozliczanie, dbałość o ich infrastrukturę – zakup wyposażenia, remonty i inwestycje).

 

Szkoła należy do ogólnopolskiej Rady Szkół Katolickich, która zapewnia opiekę Episkopatu Polski, reprezentację jej interesów, pomoc w doskonaleniu funkcjonowania, porady prawne oraz buduje wspólnotę szkół katolickich w Polsce.

 

Szkoła jest oczywiście elementem środowiska lokalnego wsi Czerwienne. Funkcjonuje w środowisku rodziców, uczniów i absolwentów, instytucji świeckich i katolickich w Archidiecezji Krakowskiej.

 

Środowisko rodzin i wywodzącej się z nich młodzieży jest bardzo zróżnicowane pod względem potrzeb i możliwości. Są to osoby o bardzo różnym potencjale, wychowawczo – formacyjnym, intelektualnym, kulturowym i finansowym. Szkoła otwarta jest na każde środowisko, w miarę swoich możliwości, i zakłada realizowanie swojej misji wobec każdej osoby, którą może skutecznie wspomóc w integralnym rozwoju.

 

 1. Cele i zadania szkoły.

Podmiotem działań szkoły jest uczeń – a nie klasa, osoba ludzka – a nie zbiorowość. Praca wychowawcza domaga się od nauczycieli i wychowawców przede wszystkim indywidualnych kontaktów z uczniami. W wychowaniu, praca z klasą nigdy nie zastąpi wartości indywidualnego spotkania z uczniem. Cele i zadania szkoły dotyczą kształcenia, wychowania, formacji duchowej i opieki dotyczącej ucznia, wspierania roli rodziny, działania na rzecz związanego z Kościołem i świeckiego środowiska lokalnego.

 

Cele i zadania szkoły dotyczą kształcenia, wychowania, formacji duchowej i opieki dotyczącej ucznia, wspierania roli rodziny, działania na rzecz związanego z Kościołem i świeckiego środowiska lokalnego.

 

Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze, formacyjne i opiekuńcze, zgodnie ze swym charakterem, a w szczególności:

 • wspomaga integralny rozwój ucznia, prowadzący do syntezy kultury, wiary i życia, poprzez formację duchową, moralną, kulturową, społeczną i fizyczną,
 • harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, traktując je jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy nauczyciela,
 • zapewnia zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym uczniom co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • wprowadza w świat nauki, kultury i sztuki,
 • rozbudza i rozwija indywidualne zdolności twórcze ucznia,
 • uwzględnia indywidualne potrzeby ucznia i troszczy się o zapewnienie mu równych szans,
 • uczy samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności oraz czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
 • kształtuje umiejętności społeczne ucznia, stwarzając warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz bliźnich,
 • kształtuje poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów,
 • prowadzi edukację regionalną i ekologiczną,
 • udziela uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
 • kształtuje zdrowe środowisko wychowawcze,
 • wspiera wychowawczą rolę rodziny,
 • umożliwia członkom społeczności szkolnej pogłębioną formację religijno – moralną.

 

W procesie kształcenia szkoła kładzie nacisk na:

 • indywidualizację kształcenia,
 • problemowe poznawanie praw i zjawisk,
 • rozumienie przekazywanej wiedzy,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie,
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • rozbudzanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra, kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

 

W pracy wychowawczej szkoła troszczy się o:

 • kontakt indywidualny z uczniem jako najwłaściwszy i najskuteczniejszy środek wychowawczy,
 • formację duchową uczniów,
 • formację moralną uczniów,
 • formację kulturową uczniów,
 • formację społeczną uczniów,
 • kształtowanie u uczniów samodzielności w dążeniu do dobra,
 • kształtowanie u uczniów postawy dialogu,
 • poznanie zagrożeń (w tym moralnych) i sposobów obrony przed nimi.

 

W działaniach opiekuńczych szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe warunki rozwoju psychicznego i fizycznego:

 • kształtuje u uczniów świadomość, że zdrowie jest darem Boga i nie mamy prawa go niszczyć,
 • uświadamia uczniom związek między duchowym, a psychicznym i fizycznym zdrowiem człowieka,
 • propaguje zdrowy styl życia i nauki,
 • organizuje miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie szkoły
 • organizuje dla uczniów wyjazdy prozdrowotne i wypoczynkowe,
 • rozbudza u uczniów potrzebę podejmowania aktywności fizycznej poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć wychowania fizycznego, organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, różnych formy współzawodnictwa sportowego,
 • korzystając z posiadanych możliwości, organizuje lub świadczy pomoc socjalną,

 

 

Szkoła prowadzi działania profilaktyczno - wychowawcze wobec uczniów poprzez:

 • kształtowanie osobowej relacji ucznia z Bogiem,
 • wzmacnianie więzi uczniów z rodzicami,
 • głębszy, życzliwy kontakt między nauczycielem i uczniem,
 • umieszczenie osoby i jej integralnego rozwoju w centralnym punkcie pracy edukacyjnej i wychowawczej,
 • przyjęcie i akceptację ucznia,
 • dostrzeganie i zaspokajanie codziennych potrzeb ucznia,
 • dostrzeganie i zaradzenie trudnościom ucznia,
 • dostosowanie sytemu kształcenia do możliwości ucznia,
 • indywidualne rozmowy z uczniem motywujące do podjęcia konstruktywnych postanowień osobistych,
 • rozbudzanie zainteresowania własnym rozwojem,
 • przekazywanie właściwej i obiektywnej orientacji moralnej,
 • zakorzenienie wartości moralnych i społecznych (patriotyzm, wrażliwość na potrzeby innych, szacunek dla dobra wspólnego),
 • wiarygodność nauczycieli, którzy sami spełniają kryteria proponowane uczniom,
 • jednolity system oddziaływań wychowawczych,
 • jasne określenie wymagań i konsekwencji nieprawidłowego zachowania oraz zdecydowane reagowanie wobec zaistniałego zła,
 • tworzenie zdrowego i przyjaznego uczniom środowiska szkolnego,
 • organizację pracy szkoły, która angażuje wszystkich uczniów w realizację podejmowanych zadań,
 • stosowanie metod nauczania inspirujących i wzmacniających zainteresowanie nauką,
 • obecność treści profilaktycznych w nauczaniu różnych przedmiotów,
 • wspieranie działań konstruktywnych grup rówieśniczych działających w ramach np. harcerstwa, ruchów religijnych, wolontariatu, turystyki i sportu,
 • pogłębioną formację religijną i stałą opiekę duszpasterską,
 • szkolenia nauczycieli, które mają na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych,
 • organizowanie programów edukacyjnych dla rodziców,
 • diagnozowanie problemów szkoły i podejmowanie planowych działań zaradczych, które powinny prowadzić do eliminacji czynników ryzyka,
 • zapraszanie specjalistów na zebrania rady pedagogicznej i spotkania z rodzicami,
 • współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu usuwania deficytów umiejętności życiowych,
 • korzystanie w formie uzupełnienia z programów profilaktycznych spójnych  z programem wychowawczym, realizowanych przez kompetentne osoby,
 • monitorowanie i ocenianie podjętych działań.

 

 

 1. Sposób realizacji celów i zadań szkoły przez nauczyciela.

Do wspólnoty szkolnej w równej mierze należą pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice, co oznacza, że wszyscy poczuwają się do odpowiedzialności za kształt i funkcjonowanie szkoły. 

W podejmowanych działaniach szczególną rolę odgrywają jednak nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy bezpośrednio realizują przedstawione cele i zadania. 

 

Szkoła zakłada, że pracujący w niej nauczyciele będą dla swoich wychowanków prawdziwymi mistrzami na ścieżkach nauki i wiary. Dlatego powinni dążyć do:

 

 • do integralnego rozwoju własnej osobowości, w szczególności stałej formacji ducha  i umysłu,
 • rzetelnego – wynikającego z troski o dobro ucznia – realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wysokiego i stale podnoszonego poziomu kwalifikacji zawodowych,
 • łączenia tego co najpiękniejsze z historii polskiej kultury i oświaty z wymogami współczesności,
 • ciągłej troski o obecność prawdy w treściach nauczania oraz dobra i miłości w pracy wychowawczej,
 • pracy z uczniami nie ograniczającej się do zajęć szkolnych,
 • udziału w każdym roku w rekolekcjach i szkoleniach organizowanych przez organ prowadzący oraz pielęgnowania życia wewnętrznego, będącego motorem i źródłem rozwoju osobowości, twórczego kształtowania osobowości swoich wychowanków poprzez nawiązywanie bliskiego i przyjaznego kontaktu z jednoczesnym stawianiem wymagań uwzględniających możliwości ucznia,
 • budowania klimatu, który tworzy ze społeczności szkolnej wspólnotę ludzi sobie bliskich, życzliwych i wzajemnie się wspierających w poszukiwaniu prawdy, odkrywaniu piękna i czynieniu dobra,
 • odpowiedzialnego włączania się w proces edukacyjno – wychowawczy szkoły zgodnie z jej charakterem.

 

W wykonywanej pracy nauczyciel powinien podejmować:

 • duchowość, która proces przemiany człowieka rozpoczyna od zniżenia się do tego, co w nim naprawdę tkwi; od poważnego potraktowania jego potrzeb, zranień i radości, codziennych przeciwności,
 • duchowość wydarzeń, która polega na uznaniu, że każde wydarzenie pochodzi od Boga,
 • kontakt indywidualny, rozumiany jako prawdziwe spotkanie osób,
 • stawanie w prawdzie, która jest kręgosłupem procesu dydaktycznego i wychowawczego.

 

Realizując zadania statutowe szkoły nauczyciel w szczególności ponosi odpowiedzialność za:

 • prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
 • jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
 • uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole  i poza nią, podczas przerw, dowozów, oczekiwania na dowóz, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu dyrektora placówki,
 • dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery pracy,
 • osobiste doskonalenie zawodowe, które powinno być uzgodnione z dyrektorem szkoły w celu uwzględnienia zadań statutowych i charakteru szkoły,
 • powierzone mienie szkoły.

 

Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Pozwala to nauczycielowi:

 • proponować program podejmowanych działań oraz wybierać podręcznik do nauczanego przedmiotu,
 • podejmować inicjatywę w opracowaniu programów,
 • dobierać treści, metody i formy pracy dydaktycznej i wychowawczej spójne z przyjętymi programami kształcenia i programem wychowawczym,
 • zgłaszać projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • w sposób otwarty podejmować współpracę z rodzicami i dobierać właściwe formy jej prowadzenia,
 • podejmować inicjatywę pracy na rzecz środowiska lokalnego wynikającą z misji szkoły.

 

Wykonującemu z oddaniem swoją pracę nauczycielowi powinno się zapewnić:

 • wsparcie w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i w integralnym rozwoju własnej osobowości,
 • sprawiedliwą ocenę i wynagrodzenie za swoją pracę.

 

 1. Przykładowe sposoby realizacji celów i zadań szkoły.

Oprócz typowych metod opartych o system klasowo – lekcyjny, należy korzystać z dobrodziejstwa małej, kameralnej szkoły i niewielkich zespołów klasowych. Można to osiągnąć poprzez organizowanie:

 • zajęć w zespołach klasowych i zajęć o charakterze warsztatowym, wskazującym również praktyczny sens nauki,
 • zajęć w oparciu o metody problemowe, badawcze,
 • zajęć muzealnych, teatralnych ….
 • zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,
 • wykładów i spotkań z wartościowymi osobami,
 • wystaw,
 • debat,
 • zajęć z zastosowaniem nowoczesnych środków technicznych,
 • działań charytatywnych,
 • zajęć rekreacyjno – sportowych,
 • wspierającej się, silnej wspólnoty,
 • uroczystości religijnych i patriotycznych,
 • zajęć formacyjnych, rekolekcji, wydarzeń modlitewnych,
 • zajęć samopomocowych,
 • projektów i programów,
 • innych.

 

 1. Zaplecze materialne szkoły.

Budynek szkoły jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Wyposażony w nowoczesne pomoce naukowe i środki techniczne, zapewnia godne funkcjonowanie szkoły. Uczniowie regularnie korzystają z Sali gimnastycznej w szkole macierzystej oraz z dużej hali gimnastycznej w Starem Bystrem.

Data dodania: 2020-11-26 09:35:18
Data edycji: 2020-11-26 09:35:21
Ilość wyświetleń: 866

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

Ludzie mówią: "czas to pieniądz". A ja wam mówię: czas to miłość.

 

bł. Stefan kard. Wyszyński

 

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook