Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CZERWIENNEM W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID - 19

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Od dnia 1 września 2020 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem prowadzone będą stacjonarne zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają  do  szkoły/busa wyłącznie dzieci zdrowe.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć żadnych zajęciach prowadzonych   w budynku szkolnym.
 4. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę lub posiada potwierdzone zakażenie koronawirusem. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły w.w. fakt, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Obowiązuje zakaz pożyczenia wszelkich przyborów szkolnych, tj. podręczników szkolnych, wyposażenia piórnika itp. oraz innych przedmiotów. Zgodnie z regulaminem szkolnym ucznia obowiązuje posiadanie pełnego wyposażenia wykorzystywanego podczas zajęć.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów i osób trzecich. W razie konieczności spotkania zasady obowiązuje pkt II niniejszych procedur.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura powyżej 37℃, katar, kaszel oraz duszności, biegunka, wymioty) i może zarażać inne osoby, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice/prawni opiekunowie zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych w czasie trwania zajęć uczeń zostaje umieszczony w wyznaczonej do tego izolatce. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru ucznia z terenu szkoły lub Dyrektor podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowegoi poinformowaniu innych instytucji.
 10. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela - wychowawcęi dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
 11. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 12. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik.
 13. Uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarz) oraz w busie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dzieci do 4 roku życia jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY

 1. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz, niebędące pracownikami.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do placówki obowiązują procedury bezpieczeństwa GIS (zasłanianie ust oraz nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny 1,5m).
 3. Rodzice/prawni opiekunowie w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, poprzez dziennik internetowy lub platformę Office365.
 4. Rodzice uczniów nie są wpuszczani do budynku szkoły.W szczególnych sytuacjach, rodzic/prawny opiekun ma prawo kontaktu z nauczycielem lub dyrektorem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.W przypadku konieczności osobistego kontakt rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia godziny spotkania poprzez kontakt telefoniczny  z sekretariatem szkoły – nr Tel. 18 26 581 34. Spotkania odbywać się będą w strefie dla rodzica przy wejściu głównym na poziomie 0.
 5. Dzieci z klas 1-3 należy przyprowadzići odebrać ze szkoły przez Rodziców lub opiekunów prawnych (nie dotyczy uczniów dojeżdżających). Dziecko odbierane jest od Rodziców w drzwiach wejściowych i przekazywane im przy wyjściu z budynku:
 • klasa IA, IB – wyjście na poziomie -3 (szklane drzwi od strony jadalni),
 • klasa IIA, IIB – wyjście na poziomie 0 (wyjście główne),
 • klasa IIIA, IIIB – wyjście na poziomie 0 (wyjście główne).
 1. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 2. Rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
 3. Celem uniknięcia zbędnych kontaktów z osobami postronnymi zobowiązuje się rodziców / opiekunów do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć specjalistycznych w wyznaczonych indywidualnie godzinach.
 4. Kontakt ze szkołą odbywa się w godzinach pracy placówki.

 

III.  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY I W AUTOBUSIE/BUSIE SZKOLNYM

 1. Rodzic/ opiekun prawny przekazując dziecko/ucznia opiekunowi z busa, tym samym wyraża zgodę na pomiar temperatury.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń jest chory lub występują objawy chorobowe (np. wysoka temperatura powyżej 37℃, katar, kaszel oraz duszności, biegunka, wymioty, osłabienie) nie będzie on wpuszczony do busa. Opiekun zobowiązany jest poinformować rodzica telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
 3. Uczniowie zobowiązani są do zasłaniania nosa oraz ust w busie szkolnym (z wyjątkiem dzieci do lat 4 oraz osób niepełnosprawnych).

IV.  POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (izolatki w wyznaczonych salach).
 1. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, katar, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba (pracownik szkoły) niezwłocznie przechodzi z pracownikiem lub dzieckiem do wyznaczonej sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej  (maseczka, rękawice) a dziecku/uczniowie nałożyć maseczkę i rękawiczki.

Telefony kontaktowe: 

 • Sekretariat szkolny: (18) 26 581 34
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu:

(18) 266 31 65
(18) 266 29 14

601 563 143 (Telefon dyżurny w dni wolne od pracy oraz święta)
728 980 391 (Telefon całodobowy)

V. INFORMACJE KOŃCOWE

Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół  podstawowych z 14 maja 2020 r. i zostały dostosowane do warunków w Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem.

Data dodania: 2020-11-27 11:12:33
Data edycji: 2020-11-27 11:27:59
Ilość wyświetleń: 74

Konkursy

zobacz więcej
Więcej informacji

Formacja

Materiały
Więcej informacji

Kalendarz

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Więcej informacji

KLASY/GRUPY PRZEDSZKOLNE I „0”/ GRUPY REWALIDACYJNE „CZĄSTKI ELEMENTARNE”

Zobacz

Nasi Partnerzy

Patron
mówi
do nas

„Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.“

 
 
Stefan kard. Wyszyński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook