logo_spsk4.png

Blog

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,

Drogie Wspólnoty Szkolne i Przedszkolne,

     z wielką radością serca zwracam się do Państwa, zapraszając wszystkich na XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, która w bieżącym roku szkolnym ma wymiar spotkania w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej w dniu 15 września, tj. w dniu liturgicznego święta Matki Bożej Bolesnej.

Zapraszam do przybycia Dyrektorów z delegacjami wspólnot, ale przede wszystkim zapraszam wszystkich nauczycieli i uczniów do uczestnictwa duchowego z wykorzystaniem zdalnego przekazu internetowego z Jasnej Góry: www.youtube.com/watch?v=49Uowry7Ews

Przybędziemy na Jasną Górę u progu rozpoczynającego się roku szkolnego, by zawierzyć Maryi samych siebie, w Jej Niepokalane Dłonie złożyć nasze zdrowie fizyczne i duchowe, uzdolnienia, umiejętności, prosić o umocnienie woli dla wkładania wysiłku w zdobywanie wiedzy i pracy nad sobą.

Nasze duchowe bądź osobiste pielgrzymowanie do Matki Jasnogórskiej odbywać się będzie w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, na którego wezwanie „ku nowej ewangelizacji” powstało dzieło Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Nasze czuwanie u stóp Maryi rozpoczniemy 15 września o godz. 20.00 Mszą Świętą  pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego. Po Apelu Jasnogórskim rozpocznie się w duchowej łączności czuwanie przed Najświętszym Obliczem Matki Bożej. Podczas czuwania Dyrektor szkoły zawierzy imiennie każdą szkołę, przedszkole. Proszę o włączenie się w wielką wspólnotową modlitwę przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski i Królowej naszych serc.

Z pamięcią modlitewną                                                                                                                         

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Maria Chodkiewicz

Drodzy Rodzice i uczniowie! Już jutro zapraszamy Was na uroczyste msze święte rozpoczynające nowy rok szkolny 2020/2021. Msze odbędą się w kolejności podanej na plakacie. Po mszach odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami na placu przed budynkiem kościoła. W tym dniu nie ma dowozów.
Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych.
 
View the embedded image gallery online at:
http://spskczerwienne.pl/index.php/news#sigFreeId21022627e3

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CZERWIENNEM W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID - 19

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Od dnia 1 września 2020 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem prowadzone będą stacjonarne zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają  do  szkoły/busa wyłącznie dzieci zdrowe.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć żadnych zajęciach prowadzonych   w budynku szkolnym.
 4. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę lub posiada potwierdzone zakażenie koronawirusem. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły w.w. fakt, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Obowiązuje zakaz pożyczenia wszelkich przyborów szkolnych, tj. podręczników szkolnych, wyposażenia piórnika itp. oraz innych przedmiotów. Zgodnie z regulaminem szkolnym ucznia obowiązuje posiadanie pełnego wyposażenia wykorzystywanego podczas zajęć.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów i osób trzecich. W razie konieczności spotkania zasady obowiązuje pkt II niniejszych procedur.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura powyżej 37℃, katar, kaszel oraz duszności, biegunka, wymioty) i może zarażać inne osoby, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice/prawni opiekunowie zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych w czasie trwania zajęć uczeń zostaje umieszczony w wyznaczonej do tego izolatce. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru ucznia z terenu szkoły lub Dyrektor podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowegoi poinformowaniu innych instytucji.
 10. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela - wychowawcęi dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
 11. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 12. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik.
 13. Uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarz) oraz w busie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dzieci do 4 roku życia jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY

 1. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz, niebędące pracownikami.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do placówki obowiązują procedury bezpieczeństwa GIS (zasłanianie ust oraz nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny 1,5m).
 3. Rodzice/prawni opiekunowie w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, poprzez dziennik internetowy lub platformę Office365.
 4. Rodzice uczniów nie są wpuszczani do budynku szkoły.W szczególnych sytuacjach, rodzic/prawny opiekun ma prawo kontaktu z nauczycielem lub dyrektorem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.W przypadku konieczności osobistego kontakt rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia godziny spotkania poprzez kontakt telefoniczny  z sekretariatem szkoły – nr Tel. 18 26 581 34. Spotkania odbywać się będą w strefie dla rodzica przy wejściu głównym na poziomie 0.
 5. Dzieci z klas 1-3 należy przyprowadzići odebrać ze szkoły przez Rodziców lub opiekunów prawnych (nie dotyczy uczniów dojeżdżających). Dziecko odbierane jest od Rodziców w drzwiach wejściowych i przekazywane im przy wyjściu z budynku:
 • klasa IA, IB – wyjście na poziomie -3 (szklane drzwi od strony jadalni),
 • klasa IIA, IIB – wyjście na poziomie 0 (wyjście główne),
 • klasa IIIA, IIIB – wyjście na poziomie 0 (wyjście główne).
 1. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 2. Rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
 3. Celem uniknięcia zbędnych kontaktów z osobami postronnymi zobowiązuje się rodziców / opiekunów do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć specjalistycznych w wyznaczonych indywidualnie godzinach.
 4. Kontakt ze szkołą odbywa się w godzinach pracy placówki.

 

III.  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY I W AUTOBUSIE/BUSIE SZKOLNYM

 1. Rodzic/ opiekun prawny przekazując dziecko/ucznia opiekunowi z busa, tym samym wyraża zgodę na pomiar temperatury.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń jest chory lub występują objawy chorobowe (np. wysoka temperatura powyżej 37℃, katar, kaszel oraz duszności, biegunka, wymioty, osłabienie) nie będzie on wpuszczony do busa. Opiekun zobowiązany jest poinformować rodzica telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
 3. Uczniowie zobowiązani są do zasłaniania nosa oraz ust w busie szkolnym (z wyjątkiem dzieci do lat 4 oraz osób niepełnosprawnych).

IV.  POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (izolatki w wyznaczonych salach).
 1. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, katar, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba (pracownik szkoły) niezwłocznie przechodzi z pracownikiem lub dzieckiem do wyznaczonej sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej  (maseczka, rękawice) a dziecku/uczniowie nałożyć maseczkę i rękawiczki.

Telefony kontaktowe: 

 • Sekretariat szkolny: (18) 26 581 34
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu:

(18) 266 31 65
(18) 266 29 14

601 563 143 (Telefon dyżurny w dni wolne od pracy oraz święta)
728 980 391 (Telefon całodobowy)

V. INFORMACJE KOŃCOWE

Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół  podstawowych z 14 maja 2020 r. i zostały dostosowane do warunków w Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem.

 

Zarządzenie nr 7/2020

Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Stefana kardynała Wyszyńskiego

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem

 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

RODZICE KUPUJĄ:

Religia 

-         podręcznik ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” 1 wydawnictwo św. Stanisława

 

-         ćwiczenia ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” 1 wydawnictwo św. Stanisława

 

Język Niemiecki 

-         ,,Ich unddu” 1 (podręcznik + ćwiczenia), M. Kozubska, E. Krawczyk i L. Zastąpiło

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

RODZICE KUPUJĄ:

 

Religia: 

-        podręcznik ,,Kochamy Pana Jezusa” 2 wydawnictwo św. Stanisława 

 

-        ćwiczenia ,,Kochamy Pana Jezusa” 2 wydawnictwo św. Stanisława 

 

Język Niemiecki:

 

-        ,,Ich unddu” 2 (podręcznik + ćwiczenia), M. Kozubska, E. Krawczyk i L. Zastąpiło 

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 RODZICE KUPUJĄ:

 

Język niemiecki 

-        ,,Ich unddu” 3 (podręcznik + ćwiczenia), M. Kozubska, E. Krawczyk i L. Zastąpiło

 

Religia

 

-         podręcznik ,,Przyjmujemy Pana Jezusa” 3 wydawnictwo św. Stanisława

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY IV 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język Niemiecki

M. Kozubska , E. Krawczyk i

 

L. Zastąpiło

,,Ich Und du” 4 (podręcznik i ćwiczenia)

PWN

Religia

Red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,

 

A. Berski

Poznaję Boga i w Niego Wierzę ,,Słuchamy Pana Boga” podręcznik

Św. Stanisława

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY V 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język Niemiecki

M. Kozubska , E. Krawczyk i L. Zastąpiło

,,Ich unddu” 5 (podręcznik i ćwiczenia)

PWN

Religia

Red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Poznaję Boga i w Niego Wierzę ,,Wierzymy w Pana Boga”

Św. Stanisława

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY VI 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język Niemiecki

M. Kozubska , E. Krawczyk i

 

L. Zastąpiło

,,Ich unddu” 6 (podręcznik i ćwiczenia)

PWN

Religia

red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

W Kościele umacniamy wiarę

Św. Stanisława

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY VII 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Religia

red. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka.

Spotykamy się z żywym Słowem

Św. Stanisława

 

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY VIII 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Religia

red. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka.

Żyjemy w miłości Boga

Św. Stanisława

 

 

Drogie Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka

z całego serca życzymy wszystkim – tym dużym i małym

spełnienia marzeń, wielu sukcesów,

rozwijania pasji i talentów,

niesamowitych przygód,

oraz samych słonecznych i szczęśliwych dni

w gronie przyjaciół i rodziny,

a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego

i opieki Matki Bożej.

 

 

Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym oraz pracownikami Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem

 

View the embedded image gallery online at:
http://spskczerwienne.pl/index.php/news#sigFreeIdb34b2a7ea7

„Zanim stąd odejdę, proszę was...
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On "wyzwala" człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa",
która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu.”

Jan Paweł II